Plan zagospodarowania przestrzennego

Drukuj
Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 
Kategoria: Gmina Jejkowice
Utworzono: piątek, 01, luty 2013 Artur Szweda

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy jest aktem planistycznym określającym zasady długookresowego rozwoju gminy.

Plan zagospodarowania stanowi dokument mający charakter aktu kierownictwa wewnętrznego, formułuje przeznaczenie, zasady zagospodarowania oraz sposób użytkowania terenu.
Gmina Jejkowice posiada obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy obejmujący cały obszar gminy tj. o powierzchni 759,0 ha.

Plan został zatwierdzony odrębnymi uchwałami Rady Gminy Jejkowice
dla 6-ciu wydzielonych obszarów funkcjonalnych – w granicach administracyjnych gminy,
oznaczone literami: „A” , „B” , „C” , „D” , „E” , „F” .

Plan ten został sporządzony w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
o zagospodarowaniu przestrzennym i uchwalony: dla obszarów „A” i „B” w grudniu 2001 r.
oraz dla obszarów „C” , „D” , „E” , „F” w styczniu 2002 r.

Przedmiotem ustaleń planu jest określenie
dla wszystkich obszarów:

- przeznaczenia obszaru objętego planem,
- zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenów,
- zasad i warunków podziału terenów na działki budowlane,
- zasad obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej,
- szczegółowych warunków użytkowania i zagospodarowania terenów wynikających
  z potrzeb ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz ochrony wartości kulturowych.

W rysunkach planu przyjęto standardowe, jednakowe dla wszystkich
obszarów oznaczenia graficzne określające:

- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu,
- nieprzekraczalne linie zabudowy,
- granice chronionego obszaru dolinnego,
- symbole identyfikacyjne terenów o różnym przeznaczeniu.

obszar „A” - Centralna część gminy strona wschodnia obejmuje obszar o powierzchni 29,5 ha i granice obszaru wyznaczają: od wschodu granice administracyjne gminy, od zachodu ulica Dworcowa, od południa ulica Główna, od północy linia kolejowa.

Do pobrania:
Opis obszaru A
Mapa obszaru A


obszar „B” - Centralna część gminy strona północna obejmuje obszar o powierzchni 76,5 ha i granice obszaru wyznaczają: od wschodu ulica Dworcowa, od północy linia kolejowa, od zachodu ulica Polna, od południa ulica Przemysłowa i ulica Główna.

Do pobrania:
Opis obszaru B
Mapa obszaru B


obszar „C” - Centralna część gminy strona zachodnia obejmuje obszar o powierzchni 73,0 ha i granice obszaru wyznaczają: od wschodu ulica Polna, od północy linia kolejowa, od zachodu granice administracyjne gminy, od południa ulica Sumińska, Przemysłowa do skrzyżowania z ulicą Polną.

Do pobrania:
Opis obszaru C
Mapa obszaru C


obszar „D” - Centralna część gminy strona południowa obejmuje obszar o powierzchni 104,0 ha i granice obszaru wyznaczają: od północy ulica Główna do skrzyżowania z ulicą Sumińską, ulica Sumińska, od zachodu granice administracyjne gminy, od południa potok „Gzel” do ulicy Głównej.

Do pobrania:
Opis obszaru D
Mapa obszaru D


obszar „E” - Północna część gminy obejmuje obszar o powierzchni 208,5 ha i granice obszaru wyznaczają: od południa linia kolejowa, od północy, wschodu i zachodu granice administracyjne gminy.

Do pobrania:
Opis obszaru E
Mapa obszaru E


obszar „F” - Południowa część gminy obejmuje obszar o powierzchni 267,5 ha i granice obszaru wyznaczają: od północy potok „Gzel” od ulicy Głównej i ulica Główna, od południa, wschodu i zachodu granice administracyjne gminy.

Do pobrania:
Opis obszaru F
Mapa obszaru F


Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jejkowice

Friday the 4th.

Fatal error: Unknown: Failed opening required 'google_verify.php' (include_path='.:/usr/share/php') in Unknown on line 0