Zarządzanie kryzysowe

Zasady postępowania na wypadek zagrożeń

Działalność Gospodarcza

Działalność gospodarczą prowadzi około 220 podmiotów w branżach:

 • handlowej
  • hurtownie i sklepy spożywcze
  • hurtownie materiałów budowlanych
  • sklepy branży przemysłowej
 • usługowej
  • budowlanej
  • motoryzacyjnej
  • stolarskiej i tartacznej
  • przetwórstwa mięsnego
 • produkcyjnej
  • produkcja maszyn
  • produkcja opakowań spożywczych
  • produkcja betonu i elementów betonowych
 • pozostałe drobne usługi

Na trenie gminy działają dwie filie banków, urząd pocztowy, ośrodek zdrowia, apteka, biblioteka, szkoła podstawowa, gimnazjum, obiekt sportowo-kulturalny.

 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej:

Wyszukiwarka przedsiębiorców CEIDG

Wiarygodne portale doradzające przy rejestracji firmy wg. CEIDG

Historia i zabytki

Pierwsze wzmianki o miejscowości "Jeykowice" pochodzą z XIII wieku. Ziemie te należały do Księstwa Raciborskiego. Wieś gminna, wzmiankowana 1278 r., założona na prawie polskim, płaciła dziesięcinę kolegiacie opolskiej. W 1945 na linii frontu, znacznie zniszczona. Gmina Jejkowice powstała w 1993 roku.


Zabytki, ciekawe budynki
Kościół paraf. p.w. MB Szkaplerznej i św. Piusa X, zbudowany 1946-49 na miejscu kościoła przebudowanego z dawnej karczmy w 1929 r. i zniszczonego 1945. Eklektyczny, bazylikowy z apsydą, wysoka wieża z krenelażem i sterczynami. W kruchcie tablice pamiątkowe poświęcone ofiarom obozów koncentracyjnych oraz zakonnicom.
Pomnik Karola Miarki - na placu kościelnym
Kapliczka drewniana z rzeźbą Chrystusa Frasobliwego.
Image
Kapliczka, ok. 1890, (ul. Główna i Niewiadomska).

Kapliczka św. Antoniego, ok. 1900, otwarta półkolistą wnęką (ul. Sumińska 7).

Krzyże Boża Męka, kamienne:
1936, ul. Główna, (przystanek PKS),
1916, fund. F. Wieczorek, ul. Główna, (naprzeciw kościoła),
1925, fund. Wojaczkowie, ul. Główna 65,
1903, fund. P. Sobik, ul. Niewiadomska/ul. Prusa.Pomnik poświęcony powstańcom śląskim, więźniom oświęcimskim (ofiary ewakuacji obozu) i osobom zamęczonym w obozach koncentracyjnych. Na cmentarzu, ul. Niedobczycka, 3 płyty z inskrypcjami.

Plan rozwoju lokalnego

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Jejkowice na lata 2008 - 2013
przyjęty Uchwałą Rady Gminy Jejkowice w dniu 25 lutego 2008r.

Pliki do pobrania

Uchwała XXXI/129/09 w sprawie: zmiany tabeli planowanych zadań i przedsięwzięć dla rozwoju Gminy Jejkowice jako części składowej Planu Odnowy Miejscowości Jejkowice na lata 2008-2015

Pliki do pobrania

Plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy jest aktem planistycznym określającym zasady długookresowego rozwoju gminy.

Plan zagospodarowania stanowi dokument mający charakter aktu kierownictwa wewnętrznego, formułuje przeznaczenie, zasady zagospodarowania oraz sposób użytkowania terenu.
Gmina Jejkowice posiada obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy obejmujący cały obszar gminy tj. o powierzchni 759,0 ha.

Plan został zatwierdzony odrębnymi uchwałami Rady Gminy Jejkowice
dla 6-ciu wydzielonych obszarów funkcjonalnych – w granicach administracyjnych gminy,
oznaczone literami: „A” , „B” , „C” , „D” , „E” , „F” .

Plan ten został sporządzony w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
o zagospodarowaniu przestrzennym i uchwalony: dla obszarów „A” i „B” w grudniu 2001 r.
oraz dla obszarów „C” , „D” , „E” , „F” w styczniu 2002 r.

Przedmiotem ustaleń planu jest określenie
dla wszystkich obszarów:

- przeznaczenia obszaru objętego planem,
- zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenów,
- zasad i warunków podziału terenów na działki budowlane,
- zasad obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej,
- szczegółowych warunków użytkowania i zagospodarowania terenów wynikających
  z potrzeb ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz ochrony wartości kulturowych.

W rysunkach planu przyjęto standardowe, jednakowe dla wszystkich
obszarów oznaczenia graficzne określające:

- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu,
- nieprzekraczalne linie zabudowy,
- granice chronionego obszaru dolinnego,
- symbole identyfikacyjne terenów o różnym przeznaczeniu.

obszar „A” - Centralna część gminy strona wschodnia obejmuje obszar o powierzchni 29,5 ha i granice obszaru wyznaczają: od wschodu granice administracyjne gminy, od zachodu ulica Dworcowa, od południa ulica Główna, od północy linia kolejowa.

Do pobrania:
Opis obszaru A
Mapa obszaru A


obszar „B” - Centralna część gminy strona północna obejmuje obszar o powierzchni 76,5 ha i granice obszaru wyznaczają: od wschodu ulica Dworcowa, od północy linia kolejowa, od zachodu ulica Polna, od południa ulica Przemysłowa i ulica Główna.

Do pobrania:
Opis obszaru B
Mapa obszaru B


obszar „C” - Centralna część gminy strona zachodnia obejmuje obszar o powierzchni 73,0 ha i granice obszaru wyznaczają: od wschodu ulica Polna, od północy linia kolejowa, od zachodu granice administracyjne gminy, od południa ulica Sumińska, Przemysłowa do skrzyżowania z ulicą Polną.

Do pobrania:
Opis obszaru C
Mapa obszaru C


obszar „D” - Centralna część gminy strona południowa obejmuje obszar o powierzchni 104,0 ha i granice obszaru wyznaczają: od północy ulica Główna do skrzyżowania z ulicą Sumińską, ulica Sumińska, od zachodu granice administracyjne gminy, od południa potok „Gzel” do ulicy Głównej.

Do pobrania:
Opis obszaru D
Mapa obszaru D


obszar „E” - Północna część gminy obejmuje obszar o powierzchni 208,5 ha i granice obszaru wyznaczają: od południa linia kolejowa, od północy, wschodu i zachodu granice administracyjne gminy.

Do pobrania:
Opis obszaru E
Mapa obszaru E


obszar „F” - Południowa część gminy obejmuje obszar o powierzchni 267,5 ha i granice obszaru wyznaczają: od północy potok „Gzel” od ulicy Głównej i ulica Główna, od południa, wschodu i zachodu granice administracyjne gminy.

Do pobrania:
Opis obszaru F
Mapa obszaru F


Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jejkowice

Mapa dróg

  

   

 

Położenie

Położenie geograficzne

Gmina Jejkowice leży na Płaskowyżu Rybnickim, położonym na wysokości 260-280 m n.p.m. Gmina znajduje sie w centralnej czesci Powiatu Rybnickiego, w kierunku zachodnim od Rybnika. Usytuowanie Jejkowice zapewnia także łatwy dojazd z Raciborza oraz z Wodzisławia Śląskiego.

Odległości od okolicznych miast:

Rybnik - 5 km
Racibórz - 15 km
Gliwice - 25 km
Wodzisław Sląski - 10 km

O gminie

Powierzchnia : 7,59 km2.
Liczba mieszkańców : 3 968.

Liczne zakłady usługowe, sklepy, obiekt sportowo-kulturalny, szkoła podstawowa, gimnazjum, ośrodek zdrowia a także dogodny dojazd do Rybnika powodują, iż gmina posiada dogodne warunki do inwestowania.

Walory rekreacyjno-przyrodnicze. Brak przemyslu ciężkiego w pobliżu gminy oraz duża ilość zieleni powoduje iż mieszkańcy Jejkowic mogą cieszyć się nieskażonym powietrzem i wodą. W obrębie gminy znajduje się Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe. Przez gminę przechodzą szlaki turystyczne i ścieżki rowerowe biegnące wokół Ziemi Rybnickiej.

 
Nazwa Jejkowice należy do nazw patronimicznych pochodzących od nazwiska, bądź przezwiska Jajko*
(* Kroniki Rybnickie nr 1, Rybnik 1983r., str. 31).
W tradycji podaje się, że jest to nazwisko rycerza, jednak nie ma to potwierdzenia źródłowego.

Nazwa Jejkowice historycznie uległa zmianom, i tak w poszczególnych latach używano nazw:

- 1428r. - Jaykowicz

- 1612r. - Ves Jaykowicze

- 1679r. - Jaykowice, Jejkowitz

- 1745r. - Jeykowitz

- 1784r. - Jeykowitz

- 1845r. - Jeikowitz


Jejkowice - pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z XIII w. Ziemie te przynależały Księstwa Raciborskiego.
Księstwo to powstało w dzielnicy wyodrębnionej w 1177r. dla Mieszka Plątonogiego.
W końcu XII w. powiększono je o kasztelanię bytomską i oświęcimską.
Od 1202r. połączono je z księstwem opolskim w 1281r. powstało powtórnie Księstwo Raciborskie, na drodze podziału Księstwa Opolsko-Raciborskiego na Księstwo Raciborsko-Cieszyńskie, Opolskie i Bytomskie między synów Władysława.
Księstwo Raciborskie obejmowało Racibórz, Rybnik, Mikołów, Pszczynę, Koźle i Żory.
Po śmierci Księcia Leszka w 1336r. przejął je Mikołaj II książę opawski.

Po śmierci ostatniego z Przemyślidów w 1521r., Jan II Dobry włączył je do Księstwa Opolskiego, tworząc Księstwo Opolsko-Raciborskie.
Na mocy praw sukcesyjnych próbowali zawładnąć nim margrabiowie brandenburscy.
Ostatecznie Habsburgowie uczynili z tych ziem ziemię zastawną, którą w latach 1645-1666 władali Wazowie polscy.
Od 1742r. po pokoju wrocławskim, księstwo weszło pod władanie Prus.

Od 1818r. Jejkowice weszły w skład powiatu rybnickiego, utworzonego z części z powiatów: raciborskiego, gliwickiego i pszczyńskiego.

Do 1975r. Jejkowice pozostały w powiecie rybnickim i po utworzeniu gminy Gaszowice w wyniku nowego podziału administracyjnego,

Jejkowice weszły w skład nowo utworzonej gminy.

Od 1 stycznia 1993r. Jejkowice stały się odrębną gminą.

Więcej artykułów…

 1. Gmina Jejkowice
Saturday the 8th.

Fatal error: Unknown: Failed opening required 'google_verify.php' (include_path='.:/usr/share/php') in Unknown on line 0