Ochotnicza Straż Pożarna

Drukuj
Utworzono: piątek, 01, luty 2013 Opublikowano Artur Szweda

Rys historyczny powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Jejkowicach
Obchody 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jejkowicach tutaj:
100-lecie OSP Jejkowice 1908 - 2008

Sołectwo Jejkowice w 1908 roku było wioską rolniczą. Sposób zabudowy domostw i obór oraz usytuowanie brogów ze słomą było przyczyną wielu pożarów. W tymże roku, ówczesny sołtys – Wojaczek Józef na zebraniu rolników powołuje Ochotniczą Straż Pożarną.  Zastępcą zostaje Wencel Paweł oraz Wojaczek Paweł jako gospodarz i trębacz. 

 

 
 

Przy ul. Głównej znajdowała się pierwsza remiza, która adaptowana była ze stodoły Pana Gaszki Józefa. Na osprzęt składały się 2 wozy konne z beczkami na wodę, wiadra, bosaki oraz drabina.

W 1913 roku przystąpiono do budowy remizy strażackiej przy wydatnej pomocy mieszkańców. Część garażowa była z cegłyi kamieni betonowych a wieża z drewna. Remiza ta przetrwała do 1977 roku. W 1919 roku zakupiono pompę ręczną – konną, która służyła do okresu II wojny światowej.

 

 
 

W czasie okupacji niemieckiej – ówczesny wójt Jejkowic Klugier darował straży samochód osobowy „Radler” z przyczepką i motopompę. W czasie odwrotu wojsk niemieckich samochód został zabrany.

 
 

Po II wojnie światowej zakupiony został samochód wojskowy tzw. "Gazik”, dorobiono przyczepę oraz dodano osprzęt, który służył do 1977 roku. Jednostka OSP – Jejkowice do 1960 roku jest typu „KM”, a po roku 1960 przechodzi z typu „KM” na „S”. W 1976 r. nastąpiły zmiany administracyjne w kraju, w którym Gmina Jejkowice utraciła samodzielność i jako sołectwo została włączona do Gminy Gaszowice.

 

 

 

W 1977 roku remiza ze względu na zły stan techniczny zostaje rozebrana. Komendant Wojaczek Zygfryd z plutonem przechodzi do jednostki OSP w Szczerbicach, gdzie pełni rolę prewencyjno – propagandową na terenie wsi Jejkowice.

 

 

Gdy nastąpiły kolejne zmiany administracyjne w 1993 roku i Jejkowice ponownie stały się gminą 20.03.1994 r. odbyło się zebranie założycielskie OSP Jejkowice. Inicjatorami zebrania byli: Prezes Zarządu Gminnego w Gaszowicach Wojaczek Zygfryd i Komendant OSP Gaszowice- Kokot Stanisław.

Wybrano komitet założycielski reaktywowanej jednostki OSP Jejkowice w osobach: Wojaczek Zygfryd, Adamski Jan i Weideman Eryk.

 

 W dniu 29.04.1994 r. Sąd Rejestrowy w Katowicach pod nr st. 1461 wpisał do rejestru Stowarzyszenie Prawne pod nazwą Ochotnicza Straż Pożarna Jejkowice. W dniu 28.08.1994 r. Walne Zebranie wybiera Zarząd OSP – Jejkowice, do którego weszli:
Prezes OSP – Adamski Jan, Naczelnik – Wojaczek Zygfryd, Sekretarz – Weideman Eryk.

 

 

W marcu 1995 roku zakupiony został wóz bojowy marki „Jelcz”, a 3 maja tegoż roku odbyła się Msza Św. z uroczystym poświęceniem. Rada Gminy na garaż i remizę udostępniła pomieszczenia w Obiekcie Sportowo – Kulturalnym.

 

 

W dniu 1 września 1995 roku zostaje  zgłoszona gotowość bojowa i syrena alarmowa zostaje podłączona do systemu zdalnego sterowania zlokalizowanego w Miejskiej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku.

Znaczącą również datą jest dzień 16 czerwca 1996 roku, kiedy odbyły się uroczystości związane z po-święceniem i nadaniem sztandaru jednostce OSP Jejkowice, ufundowanego przez mieszkańców Jejkowic.
Akt nadania sztandaru dokonał  V-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP w Katowicach druh Roman Przeliosz.

 

 

W 1997 roku zakupiony został i wyremontowany do celów pożarniczych samochód marki „Żuk”.

W dniach 06 – 27.07.1997 roku 32 strażaków OSP Jejkowice brało czynny udział w akcji przeciw-powodziowej na rzekach Ruda, Nacyna i Odra. 

Ofiarnie nieśli pomoc mieszkańcom Raciborza, Żytniej, Kuźni Raciborskiej, Gorzyc, Nędzy, Budzisk, Turzy Śl. W akcji przeciwpowodziowej używany był wóz bojowy Jelcz 004, Żuk i 2 motopompy.

Kolejna z ważnych dat dla OSP Jejkowice to 12 lipca 1998 roku, kiedy to uroczyście obchodzono jubileusz 90-cio lecia. Sztandar jednostki został odznaczony Złotym Medalem Związku OSP RP.

 

 W związku z przejściem Prezesa Jana Adamskiego do Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Rybniku, wybrano nowy zarząd. Prezesem Zarządu OSP został Józef Magiera a naczelnikiem Piotr Śmieja.

 

 

W 2002 roku z inicjatywy Wójta Gminy karosowano nadwozie samochodu strażackiego Jelcz 004. W 2003 roku obchodzono 95-lecie istnienia jednostki, połączone z uroczystym obchodem 10–lecia istnienia Gminy Jejkowice.

Od uroczystości do tego roku oprócz zakupów sprzętu i umundurowania został zakupiony system alarmowy przed kradzieżą, agregat prądotwórczy, pompa szlamowa, pilarka oraz system powiadamiania strażaków terminal GSM.

Znaczącą datą jest dzień 9.03.2008 r., kiedy to Uchwałą Walnego Zebrania OSP Jejkowice przechodzi do Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lyskach.

 

 Jednostka OSP Jejkowice jest jednostką operatywną, wywiązuje się ze wszystkich obowiązków strażackich w walce z zagrożeniem. Prawidłowo przebiega praca z młodzieżą szkolną i szkołami na terenie Gminy,na co dowodem są utworzone 2 drużyny - chłopców, które odnoszą sukcesy w zawodach pożarniczych.Drużyny OSP Jejkowice biorą  udział w zawodach gminnych, powiatowych oraz w memoriale kpt. Byczka zajmując wysokie lokaty. Obecnie jednostka OSP liczy 43 członków czynnych, 6 wspierających, 8 honorowych oraz posiada Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. Współpraca jednostki z Urzędem Gminy na czele z Wójtem i Radą Gminy daje  gwarancję jej stabilnościi prawidłowego dalszego rozwoju.

 
Friday the 27th.

Fatal error: Unknown: Failed opening required 'google_verify.php' (include_path='.:/usr/share/php') in Unknown on line 0