Informacje, ogłoszenia

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ

Drukuj
Utworzono: środa, 22, luty 2017 Opublikowano Artur Szweda

Wójt Gminy Jejkowice mając na względzie postanowienia art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016. poz. 1817 z późn. zm.) – prosi uprawnione organy organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 w/w ustawy, prowadzących działalność na terenie Gminy Jejkowice, do wskazania osób do udziału w pracach komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie:

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Ogólne zasady udziału w pracach komisji konkursowej:

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniu członkom komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

W pracach komisji konkursowej mogą brać udział osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

reprezentują organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, które prowadzą działalność na terenie Gminy Jejkowice, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje i podmioty biorące udział w konkursie, mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych, przyjmują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności.

Do zadań komisji należy dokonanie formalnej i merytorycznej oceny złożonych ofert.
Zgłoszenie kandydata do udziału w komisji konkursowej nie jest jednoznaczne z powołaniem go do składu komisji. Komisja konkursowa powołana zostanie na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Jejkowice. Osoby powołane w skład komisji zostaną o tym imiennie poinformowane.

Zgłoszenie do pracy w komisji konkursowej powinno być podpisane przez kandydata oraz osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej, z ramienia, której występuje kandydat.

Wzór formularza zgłoszenia w załączeniu

Zgłoszenia prosimy kierować do dnia 26 lutego 2017 roku. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w Sekretariacie Urzędu Gminy Jejkowice, 44-290 Jejkowice . Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.

Wzór formularza


Wójt Gminy Jejkowice
/-/ Marek Bąk

Friday the 4th.

Fatal error: Unknown: Failed opening required 'google_verify.php' (include_path='.:/usr/share/php') in Unknown on line 0