Informacje, ogłoszenia

INFORMACJA O OBOWIĄZKU PODŁĄCZENIA SIĘ DO KANALIZACJI SANITARNEJ

Drukuj

Urząd Gminy Jejkowice informuje, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. nr 236, poz. 2008 ze zm.) właściciele nieruchomości mają obowiązek podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, wyłączając nieruchomości wyposażone w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą wymagania określone w odrębnych przepisach.

 

 

W związku z tym prosi się mieszkańców posiadających możliwości techniczne o podjęcie czynności zmierzających do podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej.
W tym celu należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych odprowadzania ścieków dla przyłączy kanalizacji sanitarnych do PWiK w Rybniku.
Wszystkich informacji dotyczących realizacji podłączeń kanalizacyjnych udziela PWiK Rybnik ul. Pod Lasem 62.

Jednocześnie informujemy, że wykonanie przyłącza powinno nastąpić niezwłocznie po uruchomieniu sieci kanalizacyjnej. Do czasu podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej należy prowadzić prawidłową gospodarkę nieczystościami ciekłymi i przechowywać dowody potwierdzające wywóz nieczystości przez przedsiębiorcę posiadającego stosowne zezwolenia.

Urząd Gminy Jejkowice otrzymuje comiesięczne zestawienia wykonanych przyłączy kanalizacyjnych. Właściciele nieruchomości unikający przyłączenia do kanalizacji powinni liczyć się z możliwością kontroli w zakresie gospodarki nieczystościami ciekłymi przeprowadzonej przez Straż Miejską.

Podłącz posesję do kanalizacji sanitarnej

Tuesday the 16th.

Fatal error: Unknown: Failed opening required 'google_verify.php' (include_path='.:/usr/share/php') in Unknown on line 0