Mały Człowiek Wielki Odkrywca w Gminie Jejkowice

Drukuj
Opublikowano Artur Szweda

Urząd Gminy Jejkowice wraz z Szkołą Podstawową w Jejkowicach wziął udział w składaniu wniosku
o finansowanie projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na ten cel Gmina pozyskała kwotę w wysokości 55 162zł na zakup sprzętu i wyposażenia, co pozwoli realizować zadania z zakresu wyrównania szans edukacyjnych uczniów oraz zmniejszeniu różnic w jakości usług które będą wyrównywały braki edukacyjne oraz rozwijały ich zainteresowania.

 

W szkole Podstawowej na 152 dzieci uczące się w klasach I-III projektem zostanie
objęta grupa 124 osób.

Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci w klasach I-III. Cel ten zostanie osiągnięty w kwietniu 2013 roku. Do celów szczegółowych projektu należą:

- stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi, na miarę ich możliwości,
- wyeliminowanie wad postawy oraz wymowy,
- poszerzenie wiadomości o otaczającym świecie i wzbudzanie zainteresowań matematycznych,
- zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny oferty  edukacyjno – wychowawczo- profilaktycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami.

Rodzice zostaną poinformowani o konieczności prowadzenia zajęć z uczniami ze względu na wyrównanie szans edukacyjnych.

W szkole zespół nauczycieli, opracowuje i realizuje działania ukierunkowane na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej, monitoruje realizację programu i określa jego skuteczność.
W ramach obowiązkowych zajęć jest realizowany program dostosowany do potrzeb ucznia,
a nauczyciele doskonalą swoje umiejętności zawodowe w zależności od potrzeb, wynikających
z przeprowadzonego wcześniej rozpoznania i zaplanowania realizacji zajęć wspierających uczniów.
W wyniku przeprowadzonych badań, analiz i wywiadów zdiagnozowane zostały następujące problemy:
- wady wymowy wymagające interwencji logopedy

- wady postawy, które wymagają systematycznych ćwiczeń korekcyjnych.

- problemy z czytaniem i pisaniem,

Uczniowie ci wymagają indywidualnego podejścia, stąd potrzeba dodatkowych zajęć, które będą wyrównywały braki edukacyjne oraz rozwijały ich zainteresowania. Zajęcia będą ciekawe, prowadzone metodami twórczymi, z wykorzystaniem wielu pomocy dydaktycznych, które sprawią,
że zdobyta wcześniej przez uczniów wiedza zostanie pogłębiona, usystematyzowana, utrwalona
w atrakcyjny i ciekawy sposób oraz nabędą nowe wiadomości i umiejętności, co przyczyni się do lepszego opanowania czytania i pisania. Dzieci z powyższymi problemami potrzebują indywidualnego podejścia, stąd potrzeba zapewnienia mechanizmów, które pozwolą zindywidualizować proces nauczania. W kontekście wyrównywania szans edukacyjnych uczniów i uczennic niezwykle ważne jest również przekazywanie uczniom, niestereotypowej wiedzy i szerokiego, niezależnego od płci, spektrum możliwych wyborów życiowych, a także uczenie szacunku do odmienności i różnić. Wczesna edukacja w tym zakresie pozwoli wyeliminować w przyszłości stereotypy myślenia w podejściu do wyboru drogi zawodowej.

W wyniku testów stwierdzono wśród uczniów zainteresowanie matematyczno – przyrodnicze, dla tej grupy uczniów należałoby stworzyć zajęcia rozwijające ich zainteresowania. Program tych zajęć ma na celu uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, umacnianie jego wiary we własne siły
i umożliwianie mu osiągania sukcesu. Wyrobienie w dziecku pewnej ciekawości, zwrócenie uwagi na coś, czego jeszcze samo na tym poziomie nie dostrzega, prowokowanie i zachęcanie go do stawiania pytań uczy go poszukiwania sposobów rozwiązywania problemów i zachęca do dalszego badania.

Saturday the 15th.

Fatal error: Unknown: Failed opening required 'google_verify.php' (include_path='.:/usr/share/php') in Unknown on line 0